Grondslag TWR - TWR

TWR Nederland en België doet dit door massamedia te gebruiken om:

  • het Evangelie van redding aan zoveel mogelijk mensen te verkondigen
  • gelovigen in de Bijbelse leer en het dagelijks navolgen van Christus te onderrichten

De basis voor al het handelen van TWR is:

De Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, dat alleen onfeilbaar gezag heeft en de uiteindelijke autoriteit is voor geloof en leven.

De Drie-enige God, die eeuwig is en zich in Zijn Woord openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

De zondeval en de verloren toestand van de mens, die wedergeboorte noodzakelijk maakt.

De Godheid van Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn plaatsvervangend lijden en sterven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn verhoging waardoor Hij nu gezeten is aan Gods rechterhand en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

De verlossing van de mens door genade, op grond van het geloof in de plaatsvervangende dood en het vergoten bloed van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.

De opstanding van de verlosten tot het eeuwige leven en de opstanding van de niet verlosten tot de eeuwige straf.

De Gemeente als het lichaam en de bruid van Christus, uitsluitend bestaande uit wedergeboren mensen, voor wie Hij nu voorbede doet in de hemel en voor wie Hij weer zal komen.

De grote opdracht van Christus aan de gemeente om uit te gaan in de gehele wereld, het Evangelie te verkondigen aan een ieder en hen die geloven te dopen en te onderwijzen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop